دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


اگر تو روی نیمــــکتی
این سوی دنیـــا
تنــــها نشسته ای
و هـــمه ی آنچه نـــداری کســی ستـــ

آن ســـوی دنیــــا
روی نیمــــکتی دیگــر
کسی نشــسته استــــ
که همـــه ی آنــــچه ندارد
تویــــی
نیمکــت های دنـــیا را بد چیده اند ...

1397/02/28 - 02:16 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HM-2013841086618588211401034548.8193.jpg
thumb_HM-2013841086618588211401034548.8193.jpg · 400x222px, 92KB