دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


بعد از رفتن تو :
تنهایی
زمستانی ست
که هیچ لباسی گرمش نمیکند
جز آغوش خیالت

1396/12/23 - 00:05 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-20171409198683120671485981439.9944.jpg
thumb_HamMihan-20171409198683120671485981439.9944.jpg · 266x400px, 89KB