دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیگاهی خلوت دوست را به هم بریز

تا بداند که تنها نیست...

این مرام ما ست که در وجود دوست

خانه ای داشته باشیم ، حتی به مساحت یک یاد؟

تنها نشسته ام .. اما تنها نیستم

یادت امان تنهایی نمیدهد

1396/12/4 - 12:29 در ghasedak ارسال گزارش
vhid-po5117

خانه ای داشته باشیم ، حتی به مساحت یک آرامش ابدی

1396/12/4 - 12:35 ·
hasti_online

{-41-}{-35-}

1396/12/8 - 22:34 ·