دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


دیگـران را ببخـش،
حتـی وقتـی متأسـف نیسـتند!
بگـذارحـق با آنـها باشـد.
اگر این چیزی‌ست که به آن نیازمندند، 
برایشان مهر بفرست 
و خاموششان کـن؛ 
خـودت را به کـوته فکـری گـره نزن ؛
 این سـلامت روانت را از تـو می‌گیرد.!.
1396/11/23 - 23:01 در ghasedak ارسال گزارش