دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


↩ تنهآے وحشے ↪

یـہ جوون21 ωـالـہ ،با5ـωـال ωـابقـہ افـωـردگے وجنوלּ امانـہ عاشق و80ـ.. [درباره]
این مشخصات محافظت شده است
Bi-KaSe-ZaMoOonEh
↩ تنهآے وحشے ↪
هَمین‌کِ‌راست‌اَست‌این‌خاطِرآت
خاطرَت‌جمع‌باشَد‌اَز پآشیدَنَم


Bi-KaSe-ZaMoOonEh
↩ تنهآے وحشے ↪
راه قلبتُ باقلبِ من یکی کن
حال من بی تُ
خرابه فکری کن


حالِ هفت سال پیشتُ آوردجلوچشتُ
باس لال شی چون مثلامردشدی